ประมวลภาพกิจกรรม
ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2547
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2549
    สัปดาห์วิชาการและแนะแนวการศึกษา คณะกรรมการนักเรียน สัปดาห์ดนตรี
    ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด กีฬาสีภายใน Christmas day
    กีฬาสีภายใน ค่ายวิชาการ ผ้าป่า
    ครูกัมปนาท วันงดสูบบุหรี่โลก กีฬาสีภายใน
    โครงการผอ. ดนตรี กีฬา เกษตรอินทรีย์
    แข่งทักษะทางวิชาการ ชพร. แนะแนวศึกษาต่อ ทักษะทางวิชาการ
    แก้ปัญหานักเรียนเรียนอ่อน ปฐมนิเทศ ค่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
    สุ่มตรวจปัสสวะ ประชุมกรรมการโรงเรียน ค่ายพุทธบุตร
    แบบทรงผม ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ ถวายพระพร
    ประชุมครู วันภาษาไทย นิเทศกลุ่มสาระ
    ประเมินหมวด กำจัดยุงลาย นิเทศภายใน
    ประเมินผอ. วันจาก บุญบั้งไฟ
    ปัจฉิมนิเทศ วันพ่อแห่งชาติ วันครู
    รวมพลคนฟ้า-เหลือง วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช
    อบรมสาธารณสุข วันไหว้ครู วันภาษาไทยแห่งชาติ
    รูปโรงเรียน อบรม e learning วันแม่แห่งชาติ
      วันวิทยาศาสตร์ วันวิทยาศาสตร์
      วิสาขบูชา วันสถาปนาลูกเสือ
      วชิราวุธ ห้องสมุดเปิด
      แห่เทียนพรรษา อบรมe-learnning
        ครูสมพร สุทธิย้าย
        ประชุมกรรมการโรงเรียน
        ฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
        ประเมินเชี่ยวชาญ
         
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานครู อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง มอบตัว ปฐมนิเทศม.1ม.4 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รับน้องใหม่
ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียน รับน้องใหม่ กิจกรรมรับน้องใหม่ ประชุมผู้ปกครอง๑/๒๕๕๔
อบรมการผลิตขนมอบ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ไหว้ครู วันวิสาขบูชา ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๕๔
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ บุญบั้งไฟ ไหว้ครู
เปิดบ้านคุณธรรม คณะครูลำพลับพลาวิทยาคารศึกษาดูงาน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไหว้ครู ประเพณีบุญบั้งไฟ
แข่งขันโครงงานคุณธรรม บุญบั้งไฟปี ๒๕๕๑ วันแม่แห่งชาติ วันสถาปนาลูกเสือ อำลาอาลัยครูนภา ครูธวัชชัย ครูสุริยัน ครูประภาศรี
งานเกษียณอายุราชการลุงทิพย์ วันไหว้ครู ประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ยินดีต้อนรับครูมยุรี
นาข้าวเกษตรอินทรีย์ ศึกษาดูงาน To be Number One วันวชิราวุธ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โครงการอิ่มบุญ๙๙๙วัด
งานมหัศจรรย์เด็กไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช วันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ&การคิด วันแม่แห่งชาติ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครูวรศักดิ์ย้าย วันภาษาไทยแห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2550 วันวิทยาศาสตร์ ย้ายรับตำแหน่งใหม่ผอ.พัลลภ วันแม่แห่งชาติ ประเมินครูดี
ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๕๒ ครูสุภาพรย้าย วันแม่แห่งชาติ
ถวายพวงมาลารัชกาลที่๖ ประเมินการปฏิบัติงาน โรงเรียน อัญเชิญไฟพระฤกษ์ มหกรรมวิชาการ ประเมินภายนอกรอบ๓
สร้างสุขภาพเพื่อพ่อ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ค่ายคุณธรรม หลักสูตรและstudent2551 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ลูกเสือ กกต โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี Christmas ประเมินเด็กพิการเรียนร่วม
๕ ธันวามหาราช อบรม e-learningและweb site วันรักวันลา ทัศนศึกษาม.ต้น ประเมินโรงเรียน
รณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๐ ค่ายสายสัมพันธ์จากใจพี่มอบให้น้อง กำกับติดตามร.รดีใกล้บ้าน วันครู๕๔ ประเมินครูผู้ช่วย(อย่างเข้ม)
กีฬา - กรีฑา นักเรียน ปี ๒๕๕๐ ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2551 เลี้ยงส่งครูกัมปนาท ศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ทัศนศึกษาม.ต้น
Christmas Day 2007 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖ ปัจฉิมนิเทศ ทัศนศึกษาม.ปลาย มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา
รองจงบุญย้าย แสดงผลงาน SBM สุรวิทยาคาร อบรมหลักสูตรแกนกลาง๒๕๕๑  ภาพหมู่ครู นิเทศแกนนำวิทย์คณิต
มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช   กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด วันปิยมหาราช
เลี้ยงรับ ส่ง รองผู้อำนวยการ christmas 2007   เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ลอยกระทง
วันรักวันลา กีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๕๒   ฝึกภาคสนามนศท. คณะกรรมการสพม.33 ตรวจโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๕๐ มอบเกียรติบัตรกีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๕๒   ค่ายวิชาการบ้านหนองเหล็ก กีฬาภายในเทอดไท้องค์ราชัน
อบรมโรงเรียนดีใกล้บ้าน เลี้ยงส่งครูทัศนา   วันมาฆบูชา ขอแสดงความยินดีกับผอ.ธนชัย
บุญบั้งไฟ เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี   ประเมินคุณภาพผู้เรียน ธาตุศรีนครมาศึกษาดูงาน
  โครงการสร้างความสัมพันธ์   ประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๕๓ ยินดีต้อนรับผอ.ทันใจ
  วันรักวันลา   วันรักวันลา คริสต์มาส
  ติวเข้ม Onet 51   ปัจฉิมนิเทศ กีฬาอบต.คำผง
  รับเงินตามนโยบายเรียนฟรีฯ 15 ปี     สร้างหอพระ"บำเพ็ญบุญ๑"
  รับมอบประกาศนียบัตร     วันครู ๒๕๕๕
        ทัศนศึกษาม.ปลาย
        พักแรม
        Valentine 'day
        วันรักวันลา
        สมโภชน์หอพระ "บำเพ็ญบุญ"
        ปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู พิธีไหว้คร  
รับน้องใหม่ To be number 1 บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ ประชุมผู้ปกครอง เลือกตั้งประธานนักเรียน
บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ วันสถาปนาลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์
พิธีไหว้ครู บุญบั้งไฟอบต.คำผง โครงการอบรมกฎหมายให้กับนักเรียน   ไหว้ครู
พิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด วันสถาปนาลูกเสือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ค่ายคุณธรรม อบรมinfographic
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ ค่ายคุณธรรม วันภาษาไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน วันภาษาไทยแห่งชาติ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ค่ายพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย วันภาษาไทย ต้นแบบโรงเรียนเรียนรวม นิเทศก์ภายในสหวิทยาเขต วันสถาปนาลูกเสือ
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ ค่ายพัฒนาสติปัญญา วันวิทยาศาสตร์ Bike for Mom วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ
วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ มหกรรมวิชาการ ประชุมผู้ปกครอง ปกป้องสถาบันเทิดไท้องค์ราชัน งานสวนพฤกษศาสตร์ ประเมินนวัตกรรมประชาธิปไตย
ประชุมผู้ปกครอง 1/2555 ประเมินแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง กีฬาภายในประจำปี ๒๕๕๗ NKW League 2015 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประเมินนักเรียนพระราชทาน ประชุมผู้ปกครอง 1/2557 นิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด วันวชิราวุธ กีฬาภายใน ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ
christmas day ๕ ธันวา มหาราชา Christmas กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประเมินโรงเรียนสีเขียว
SIFF 8th ประเมินภายใน เข้าค่ายพักแรม ประชุมผู้ปกครอง ย้ายรับตำแหน่งผอ.ศักดิ์อนันต์
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี Christmas งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ วันวชิราวุธ ครูเพิ่มศิริย้าย
ม.ต้น ทัศนศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี วันรักวันลา ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ติวมข.
วันรัก วันลา วันรักวันลา ครูวีระชาติย้าย รองมานะย้ายรับตำแหน่ง พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปัจฉิมนิเทศ ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๕ ธันวามหาราช ประชุมผู้ปกครอง 2/2559 & แปรอักษร
ฟุตบอลอบจ.คัพ 56 ฟุตบอลอบจ.คัพ 57 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา Bike for Dad รวมพลังแห่งความภักดี
ปัจฉิมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรียน ประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสีเขียว รองกาญจนา ครูปาลิตา ย้าย
    นำเสนอผลการปฎิบัติงาน ประเมินครูSTEM วันวชิราวุธ
    ปัจฉิมนิเทศ christmas พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
      สัปดาห์วันครู นิเทศภายใน
      อบรมกีฬาฟุตบอล กีฬาสีภายใน
      เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และกิจกรรมวันคริสต์มาส
    ค่ายคณิตพิชิต O net Science Math camp
      วันรักวันลา ฝึกภาคสนาม นศท.
      ประกันคุณภาพภายใน สืบสานวัฒนธรรม ดำรงค์ศิลป์
      ปัจฉิมนิเทศ ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ
        เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
        ประเมินโรงเรียนสีเขียว
        วันรักวันลา
        ปัจฉิมนิเทศ
        ประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
     
ค่ายพุทธบุตร พิธีไหว้ครู      
รับน้องใหม่ พิธีลงเสาเอกโดมเอนกประสงค์      
นมัสการต้อนรับพระพรหมมุนี พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ      
ม..ต้นทัศนศึกษา วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่      
ไหว้ครู ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ      
โครงการรณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
กีฬาสีภายใน      
วันเข้าพรรษา ประชุมผู้ปกครอง 1/2561      
วันภาษาไทย เกษียณผอ.ทันใจ      
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้อนรับผอ.ศักดิ์อนันต์      
โครงการรักษ์ต้นไม้ วันวชิราวุธ      
วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก      
วันวิทยาศาตร์ christmas      
กีฬาสีภายใน ฝึกภาคสนาม2561      
ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ วันครู ๒๕๖๒      

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพลิงพระศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนภูมิภาค อำเภอโนนนารายณ์

โครงการขับขี่ปลอดภัย      
วันคริสต์มาส ประกวดมารยาทไทย      
ค่ายสานฝัน ประชุมผู้ปกครอง 2/2561      
ฝึกภาคสนามนศท. โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ บวชเนกขัมมะ      
เข้าค่ายลูกเสือ มอบหมวกกันน๊อค      
วันรักวันลา ค่ายเยาวชน NKW Youth Camp ครั้งที่1 "รักอย่างไรให้ถูกวิธี ตามวิถีเด็กโนนนารายณ์"      
open house 2018 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม      
กีฬา"ครูมัธยมสุรินทร์" เลี้ยงส่งนักศึกษาและเลี้ยงรับบุคลากร      
ปัจฉิมนิเทศ open house 2019      
  แสดงความยินดี ผอ.ภูธร พวงสี      
  วันรักวันลา      
  ร้องเล่นเต้นกระจายนารายณ์บันเทิงศิลป์      
  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าเมตตาสามัคคี      
  “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี2562      
  ปัจฉิมนิเทศ      
  ประเมินคุณภาพภายใน      
  อบรมลูกเสืออาสากกต.      
 

ประเมินครูผู้ช่วย

     
  ประเมินพนักงานราชการและครูพิเศษ      
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา