องค์ประกอบของระบบนิเวศ

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

ระบบนิเวศมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่  2  ส่วน

1.  โครงสร้างทางกายภาพหรือโครงสร้างทางฟิสิกส์และเคมี (Physical and Structure chemical) ซึ่งเนส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตของแหล่งที่อยู่  ได้แก่

- อินทรียสาร ได้แก่ นำ ออกซิเจน คาร์บอน ไนนโตรเจน

- อนินทรียสาร ได้แก่ ไขมัน โปรตีน คาโบไฮเดรต และฮิวมัส

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความชื้น ความเค็ม

2.  โครงสร้างทางชีวภาพ (Biological structure)  เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพ และ มีบทบาทต่างๆ ในระบบนิเวศได้แก่

ผู้ผลิต (producer) เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำพลังงานจากแสงนอกระบบมาสังเคราะสารอาหารขึ้นเองจากแร่ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานในระบบ  พวกผู้ผลิตจึงมีความสำคัญมาก และยังมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบที่มีชีวิตและส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตได้แก่ แพลงก์ตอนพืช พืชสีเขียว และแบคทีเรียบางชนิด

ผู้บริโภค  (consumer) เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ สัตว์ต่างๆ ผู้บริโภคอาจจะกินผู้ผลิตหรือกินผู้บริโภคด้วยกันเอง ผู้บริโภคจึงแบ่งออกได้ดังนี้

-ผู้บริโดภคปฐมภูมิ (primary consumer)  ได้แก่สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น วัว ควาย กระต่าย ยีราฟ

-ผู้บริโภคทุติยภูมิ (secondary consumer)  ได้แก่ สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต ปลาฉลาม

ผู้ย่อยสลาย (decomposer)  เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรุงอาหารได้  แต่สามารถกินอาหารได้โดยการผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสลายส่วนประกอบขงสิ่งมีชีวิตอื่น ให้กลายเป็นสารโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งถูกดูดซึมไปใช้เป็นอาหารในบางส่วน  แร่ธาตุส่วนที่เหลือจะถูกปล่อยไว้ในระบบนิเวศ ซึ่งผู้ผลิตจะนำเอาไปใช้ได้

         

   


แหล่งอ้างอิง : หนังสือวิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม

โดย : นางสาว ศรัญญา ช่องเจริญ, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2545