โครงงาน ผลงานนักเรียน

 

 

 
     
     

เค้าโครงของโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน ถาดสี่เหลี่ยมจากไม้ไผ่

2. ชื่อผู้ทำโครงงาน

1. น. ส. เกดแก้ว โพธิ์เงิน ชั้นม..5/1

2. น. ส. สุวิภา สีกลาง ชั้นม.5/1

3 . น.ส.อรอุมา พันบุดดี ชั้นม. 5 /1

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

นางสุทัศนี ใจกล้า ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

 • วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายทิพย์ งางาม นักการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์

 • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

การดำรงชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย เช่น แรกเกิดก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทตะกร้าสำหรับใส่ผ้าอ้อม การดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นทั้งสิ้น ความต้องการในผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนเราไม่สิ้นสุดเพราะคนเราต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งด้วยความจำเป็น และเพื่อความสวยงามสะดวกสบาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวสมาชิกในกลุ่มจึงคิดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น การทำถาดสี่เหลี่ยมจากไม้ไผ่

6. จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1 . เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบในการประดิษฐ์ถาดไม้ไผ่เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการประดิษฐ์ที่ไม่ใช้แบบ ให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม

2 . เพื่อศึกษาชนิดของไผ่ที่นำมาใช้ในการผลิตถาดสี่เหลี่ยมได้สวยงามและเหมาะสม

3 . เพื่อศึกษาไผ่ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น

4 . เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันแมลงทำลายผลผลิตจากไผ่โดยวิธีการธรรมชาติ

7 . ขอบเขตของการศึกษา

1. เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบในการประดิษฐ์ถาดไม้ไผ่กับการผลิตที่ไม่ใช้แบบให้เป็นถาดไม้ไผ่รูปทรงสี่เหลี่ยม

2. ศึกษาชนิดของไผ่ที่นำมาประดิษฐ์เป็นถาดรูปสี่เหลี่ยมได้สวยงามและเหมาะสม

3 . ศึกษาไผ่ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น

4 . ศึกษาวิธีการป้องกันแมลงทำลายผลผลิตจากไผ่ด้วยวิธีการธรรมชาติ

8 . สมมติฐานของการศึกษา

1. เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบในการประดิษฐ์ถาดไม้ไผ่ มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตัดประกอบเข้ารูปทรงให้เป็นถาดรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างสวยงาม

2 . ไผ่ในท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่ละชนิดมีคุณสมบัติ และประโยชน์ที่แตกต่างกัน แต่ไผ่สีสุกที่แก่ จะมีความเหนียว ส่วนกลางของลำต้น ปล้องยาว เหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเป็นถาดสี่เหลี่ยมได้อย่างสวยงามและมีคุณค่า

3 . การนำต้นไผ่ไปแช่น้ำ และการนำผลผลิตจากไผ่ไปรมควันไฟ จะช่วยป้องกันแมลงมาทำลายไผ่ได้อย่างปลอดภัย โดยวิธีธรรมชาติ

9 . วิธีการดำเนินการ

วัสดุอุปกรณ์

 • ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 8-10 เซนติเมตร ความหนาไม่เกิน

8 มิลลิเมตร แต่ละปล้องยาวประมาณ 30 -37 เซนติเมตร ขึ้นไป อายุไม้ไผ่ประมาณ 1 -3 ปี ไม้ไผ่ต้องไม่แห้งกรอบ และไม่ผุ

 • หวายใหญ่ ยาวประมาณ 1.30 เซนติเมตร และจักแล้วเหลาให้ได้สม่ำเสมอ ประมาณ

1 2 มิลลิเมตร

 • เลื่อยลันดา เลื่อยตัดไม้
 • สว่านไฟฟ้า
 • ไม้ฉาก
 • กระดาษทราย
 • มีดปลายแหลม
 • มีดผ่า
 • ไม้แบบเพื่อความสะดวกในตัดไม้ไผ่

ขนาด 1 3 20 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น

ขนาด 1 2 20 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น

ตะปูขนาด 2 นิ้ว จำนวน 20 ตัว ต่อ 1 ชุด

 • ค้อน

วิธีการศึกษาโครงงาน

การศึกษาขั้นตอนการประดิษฐ์ถาดสี่เหลี่ยมจากไม้ไผ่ มีวิธีการและขั้นตอนในการศึกษาดังนี้

1 .ขั้นวางแผน

- ศึกษาเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ไม้ไผ่ หวาย วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติจากแหล่งความรู้ต่างๆ

- วิเคราะห์โครงงาน

- วางแผน เขียนเค้าโครงของโครงงานเสนอครูที่ปรึกษา

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

 • ขั้นตอนการศึกษาโดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

- เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบในการประดิษฐ์ถาดไม้ไผ่กับการผลิตที่ไม่ใช้แบบให้เป็นถาดไม้ไผ่รูปทรงสี่เหลี่ยม

- ศึกษาชนิดของไผ่ที่นำมาประดิษฐ์เป็นถาดรูปสี่เหลี่ยมได้สวยงามและเหมาะสม

- ศึกษาไผ่ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น

10 . แผนปฏิบัติงาน

ที่

กิจกรรม

สัปดาห์

จำนวนคาบ

ผู้รับผิดชอบ

1

ศึกษาหลักการทำโครงงาน

1

2

สมาชิกทุกคน

2

ศึกษาการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์

2

2

สมาชิกทุกคน

3

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติในการทำโครงงาน

3

2

สมาชิกทุกคน

4

วิเคราะห์โครงงาน

4

2

สมาชิกทุกคน

5

วางแผนโครงงาน

5

2

สมาชิกทุกคน

6

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในโครงงานที่ปฏิบัติ

6

2

สมาชิกทุกคน

7

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

7

2

สมาชิกทุกคน

8

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

8

2

สมาชิกทุกคน

9

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

9

2

สมาชิกทุกคน

ที่

กิจกรรม

สัปดาห์

จำนวนคาบ

ผู้รับผิดชอบ

10

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

10

2

สมาชิกทุกคน

11

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

11

2

สมาชิกทุกคน

12

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

12

2

สมาชิกทุกคน

13

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

13

2

สมาชิกทุกคน

14

ลงมือปฏิบัติโครงงาน

14

2

สมาชิกทุกคน

15

ทำรายงาน / ป้ายนิเทศโครงงาน

15

2

สมาชิกทุกคน

16

ทำรายงาน / ป้ายนิเทศโครงงาน

16

2

สมาชิกทุกคน

17

ทำรายงาน / ป้ายนิเทศโครงงาน

17

2

สมาชิกทุกคน

18

นำเสนอโครงงาน

18

2

สมาชิกทุกคน

 

รวม

18

36

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำถาดสี่เหลี่ยมจากไม้ไผ่ไปใช้ประโยชน์เป็นถาดวางผลไม้และอื่นๆได้ตามต้องการ

2 . สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคตได้

3. สามารถนำเครื่องมือและแบบไปใช้ในการประดิษฐ์ถาดสี่เหลี่ยมได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน

4 . สมาชิกในกลุ่มมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

5 . สามารถรู้กระบวนการจัดการ การคำนวณต้นทุน ราคาขายและกำไรที่ได้

 

. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม

กองโภชนาการ กรมอนามัย . http://www.forest.go.th/private/bamboo 13.htm , 2535

กองโภชนาการ กรมอนามัย . http://www.forest.go.th/Private/bamboo 5.htm , 2535

กองโภชนาการ กรมอนามัย . http://www.forest.go.th/private/bamboo 10.htm , 2535

นิตยา เวียสุวรรณ และคณะ . งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น . ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

สำนักพิมพ์ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด .

วิมลศรี สุวรรณรัตน์ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน .

กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2543.

วณิชา เพชรสุวรรณ โครงงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักพิมพ์

บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด.

 พัฒนาโดย::
สุนันสวัสดิ์ ไพเราะ
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
E-mail::
sununswad@nkw.ac.th