ภาระกิจงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาระบบเครือข่าย

        กุมภาพันธ์ 2548 อ.เจษฎาภรณ์ มะลิหอม ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปฏิบัติการสอน
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และได้รับมอบหมายงานพิเศษให้รับผิดชอบงานพัฒนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้สำรวจและศึกษาการวางระบบเครือข่ายภายใน(Intranet)เดิมของโรงเรียน ปรากฏว่า ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสายนำสัญญาณส่วนใหญ่ชำรุด จึงได้ดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายขึ้นมาใหม่
และได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในห้องคอมพิวเตอร์ 3209 และ 3210


        มีนาคม 2548 ทำการปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในอาคาร ระหว่างฝ่ายบริหาร,ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายธุรการ กับห้องห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ห้อง โดยได้จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Red Hat 9.0 ทำหน้าที่เป็นRouter


        พฤษภาคม 2548 ทำการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในทั้งหมดให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux 9.0 + Squid Proxy Server ผ่านเครือข่าย MOE Net แบบ Dial Up
ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความเร็ว 28 + 28 kbps และได้จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยฝากข้อมูลไว้กับ Free Hosting ที่
http://members.thai.net/naraikumpong/

 

 

        กรกฏาคม 2548 ทำการขยายเครือข่ายไปยังห้องสมุดซึ่งตั้งอยู่คนละอาคาร โดยใช้สายนำสัญญาณ UPT Cat 5e
เป็นสื่อนำสัญญาณ

กรกฏาคม 2549 เปลี่ยนการโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก MOE Net ไปเป็นแบบ Broadband ผ่านสัญญาณดาวเทียม IP Star
ความเร็ว 1024/512 Mbps เนื่องจากระบบ MOE Net ชำรุดบ่อยครั้ง และได้จดทะเบียนโดเมนเนมกับบริษัทTH NIC และใช้บริการ web hosting กับบริษัท Siamsavehost โดยใช้ชื่อว่า http://www.nkw.ac.th เพื่อใช้เป็นเว็บประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียน

กันยายน 2549 ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN ) ด้วยความเร็ว 54 Mbps เพื่อรองรับกับการใช้งานข้อมูล ข่าวสาร Internet ได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยอาศัย Access Poin 3 ชุด ติดตั้งสายอากาศกำลังขยายสูง(High Gain Omni Antenna) ผ่านระบบเครือข่ายหลัก(back bone) ด้วยความเร็ว 100 Mbps

พฤศจิกายน 2549 ปรับปรุงServer และอุปกรณ์ครือข่ายเพื่อรองรับกับการขยายตัวของปริมาณข้อมูลและระบบเครือข่ายในอนาคตมิถุนายน 2550 ปรับปรุงServer และอุปกรณ์ครือข่าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม เป็นแบบ Corperate เพื่อลดสัดส่วนการแชร์ช่องสัญญาณ Internet และได้ยกเลิกการเช่า Hosting กับบริษัทSiamsavehost โดยเชื่อมต่อระบบโดเมนกับ THNIC ในชื่อ www.nkw.ac.th เองโดยไม่ผ่านผู้ให้บริการรายใด

 

 

กรกฏาคม 2550 เปิดให้บริการ E-Learning ผ่านระบบเครือข่าย Internet ในชื่อ http://moodle.nkw.ac.th ปรับปรุงServer เพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบ Unicast และ Multicast ผ่านทางโปรโตคอล mms

เพื่อให้รองรับการให้บริการระบบ Video On Demand และ Video Live Broadcast

สิงหาคม 2551 เริ่มจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

กันยายน 2551 ขยายช่องสัญญาณการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จาก 1024/512 kbps เป็น 2048/1024 kbps เพื่อรองรับการใช้บริการต่างๆผ่านอินเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

มิถุนายน 2553 เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตจากระบบ IP Star เป็นระบบ Leased Line ความเร็ว 2048/2048 kbps