ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาโดยการสนับสนุนอุปกรณ์และวิทยากรจากมูลนิธิพุทธธรรม 31 จังหวัดนครราชสีมา(ฮุก 31) ประจำจุดอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุการทำ CPR และการใช้งานเครื่อง AED ในการฟื้นชีพ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา ในโครงการ"ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำวิถีพุทธ "ของนักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าเมตตาสามัคคี อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม