การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีพ.ศ.2566
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  แหล่งอ้างอิงข้อมูล(URL)
O1 โครงสร้างหน่วยงาน - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างองค์กร
- แสดงตำแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่มบริหาร งาน เป็นต้น
 โครงสร้างการบริหาร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด / รองผู้บริหารสูงสุด โดย แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
o ชื่อ-นามสกุล
o ตำแหน่ง
o รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ
 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่

- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

 

 ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีพ.ศ. 2566 - 2570
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- E-mail
- แผนที่ตั้ง
 ที่อยู่ และการติดต่อโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- พ.ร.บ.ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ฯลฯ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
- เว็บไซต์ https://www.nkw.ac.th
- Facebook : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
- Facebook : กิจกรรม นคว.

 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
O8 Q&A (ถาม-ตอบ) - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot https:/www.nkw.ac.th/contact.html
NKW Webboard
NKW Line Open Chat
E-mail : [email protected]
O9 Social Network

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Line Openchat

 

Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณรายปี แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย
o โครงการหรือกิจกรรม
o งบประมาณที่ใช้
o ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี2566
O12 รายงานการติดตาม
การดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี ในข้อ O11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1 และ 2)

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป


O15 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
o บริการหรือภารกิจใด
o กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
 คู่มือสำหรับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ปี 2566

สถิติการให้บริการด้านวิชาการ ปี 2566

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 สรุปสถิติแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

O18 E–Service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 ระบบขอเอกสารทางวิชาการออนไลน์
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
o งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
o สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
o ปัญหา/อุปสรรค
o ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร - แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O23
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมข้อเสนอแนะ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แสดงหลักฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงหลักเกณฑ์ อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
ประกอบด้วย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง
การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
o ปัญหา/อุปสรรค
o ข้อเสนอแนะ เป็นหลักเกณฑ์ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
o จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
o จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
o จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
o ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
o สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
o ผลจาการมีส่วนร่วม
o การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 การมีส่วนร่วมในการให้บริการและการร่วมกันดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ปี 2566


O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
- เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566


 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
O32 การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างนวัตกรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา
เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
- แสดงการประเมินผลและรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
o เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
o มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการพเอบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
o โครงการ/กิจกรรม
o งบประมาณ
o ช่วงเวลาดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
 คำสั่ง แผนการดำเนินงาน

 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
o รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดิอน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
o ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
o ปัญหา/อุปสรรค
o ข้อเสนอแนะ
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม - แแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
o การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
o การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
o การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดการหนึ่ง
- แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
o ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน
o ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง ตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย
o การกำหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
o การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
o การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน - แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน