พันธกิจ
 

1.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญและพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

4.ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา