ประมวลภาพกิจกรรม
ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546
ปีการศึกษา 2547
ปีการศึกษา 2548
ปีการศึกษา 2549
    สัปดาห์วิชาการและแนะแนวการศึกษา คณะกรรมการนักเรียน สัปดาห์ดนตรี
    ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด กีฬาสีภายใน Christmas day
    กีฬาสีภายใน ค่ายวิชาการ ผ้าป่า
    ครูกัมปนาท วันงดสูบบุหรี่โลก กีฬาสีภายใน
    โครงการผอ. ดนตรี กีฬา เกษตรอินทรีย์
    แข่งทักษะทางวิชาการ ชพร. แนะแนวศึกษาต่อ ทักษะทางวิชาการ
    แก้ปัญหานักเรียนเรียนอ่อน ปฐมนิเทศ ค่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
    สุ่มตรวจปัสสวะ ประชุมกรรมการโรงเรียน ค่ายพุทธบุตร
    แบบทรงผม ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ ถวายพระพร
    ประชุมครู วันภาษาไทย นิเทศกลุ่มสาระ
    ประเมินหมวด กำจัดยุงลาย นิเทศภายใน
    ประเมินผอ. วันจาก บุญบั้งไฟ
    ปัจฉิมนิเทศ วันพ่อแห่งชาติ วันครู
    รวมพลคนฟ้า-เหลือง วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช
    อบรมสาธารณสุข วันไหว้ครู วันภาษาไทยแห่งชาติ
    รูปโรงเรียน อบรม e learning วันแม่แห่งชาติ
      วันวิทยาศาสตร์ วันวิทยาศาสตร์
      วิสาขบูชา วันสถาปนาลูกเสือ
      วชิราวุธ ห้องสมุดเปิด
      แห่เทียนพรรษา อบรมe-learnning
        ครูสมพร สุทธิย้าย
        ประชุมกรรมการโรงเรียน
        ฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
        ประเมินเชี่ยวชาญ
         
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานครู อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง มอบตัว ปฐมนิเทศม.1ม.4 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รับน้องใหม่
ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรพินท์พิทยา ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียน รับน้องใหม่ กิจกรรมรับน้องใหม่ ประชุมผู้ปกครอง๑/๒๕๕๔
อบรมการผลิตขนมอบ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ ไหว้ครู วันวิสาขบูชา ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๕๔
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ บุญบั้งไฟ ไหว้ครู
เปิดบ้านคุณธรรม คณะครูลำพลับพลาวิทยาคารศึกษาดูงาน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไหว้ครู ประเพณีบุญบั้งไฟ
แข่งขันโครงงานคุณธรรม บุญบั้งไฟปี ๒๕๕๑ วันแม่แห่งชาติ วันสถาปนาลูกเสือ อำลาอาลัยครูนภา ครูธวัชชัย ครูสุริยัน ครูประภาศรี
งานเกษียณอายุราชการลุงทิพย์ วันไหว้ครู ประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้าน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ยินดีต้อนรับครูมยุรี
นาข้าวเกษตรอินทรีย์ ศึกษาดูงาน To be Number One วันวชิราวุธ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โครงการอิ่มบุญ๙๙๙วัด
งานมหัศจรรย์เด็กไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช วันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ&การคิด วันแม่แห่งชาติ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครูวรศักดิ์ย้าย วันภาษาไทยแห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2550 วันวิทยาศาสตร์ ย้ายรับตำแหน่งใหม่ผอ.พัลลภ วันแม่แห่งชาติ ประเมินครูดี
ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๕๒ ครูสุภาพรย้าย วันแม่แห่งชาติ
ถวายพวงมาลารัชกาลที่๖ ประเมินการปฏิบัติงาน โรงเรียน อัญเชิญไฟพระฤกษ์ มหกรรมวิชาการ ประเมินภายนอกรอบ๓
สร้างสุขภาพเพื่อพ่อ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ค่ายคุณธรรม หลักสูตรและstudent2551 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ลูกเสือ กกต โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี Christmas ประเมินเด็กพิการเรียนร่วม
๕ ธันวามหาราช อบรม e-learningและweb site วันรักวันลา ทัศนศึกษาม.ต้น ประเมินโรงเรียน
รณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๐ ค่ายสายสัมพันธ์จากใจพี่มอบให้น้อง กำกับติดตามร.รดีใกล้บ้าน วันครู๕๔ ประเมินครูผู้ช่วย(อย่างเข้ม)
กีฬา - กรีฑา นักเรียน ปี ๒๕๕๐ ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2551 เลี้ยงส่งครูกัมปนาท ศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ ทัศนศึกษาม.ต้น
Christmas Day 2007 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖ ปัจฉิมนิเทศ ทัศนศึกษาม.ปลาย มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา
รองจงบุญย้าย แสดงผลงาน SBM สุรวิทยาคาร อบรมหลักสูตรแกนกลาง๒๕๕๑  ภาพหมู่ครู นิเทศแกนนำวิทย์คณิต
มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช   กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด วันปิยมหาราช
เลี้ยงรับ ส่ง รองผู้อำนวยการ christmas 2007   เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ลอยกระทง
วันรักวันลา กีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๕๒   ฝึกภาคสนามนศท. คณะกรรมการสพม.33 ตรวจโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๕๐ มอบเกียรติบัตรกีฬานักเรียนประจำปี ๒๕๕๒   ค่ายวิชาการบ้านหนองเหล็ก กีฬาภายในเทอดไท้องค์ราชัน
อบรมโรงเรียนดีใกล้บ้าน เลี้ยงส่งครูทัศนา   วันมาฆบูชา ขอแสดงความยินดีกับผอ.ธนชัย
บุญบั้งไฟ เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี   ประเมินคุณภาพผู้เรียน ธาตุศรีนครมาศึกษาดูงาน
  โครงการสร้างความสัมพันธ์   ประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๕๓ ยินดีต้อนรับผอ.ทันใจ
  วันรักวันลา   วันรักวันลา คริสต์มาส
  ติวเข้ม Onet 51   ปัจฉิมนิเทศ กีฬาอบต.คำผง
  รับเงินตามนโยบายเรียนฟรีฯ 15 ปี     สร้างหอพระ"บำเพ็ญบุญ๑"
  รับมอบประกาศนียบัตร     วันครู ๒๕๕๕
        ทัศนศึกษาม.ปลาย
        พักแรม
        Valentine 'day
        วันรักวันลา
        สมโภชน์หอพระ "บำเพ็ญบุญ"
        ปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู พิธีไหว้คร  
รับน้องใหม่ To be number 1 บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ ประชุมผู้ปกครอง เลือกตั้งประธานนักเรียน
บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ วันสถาปนาลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์
พิธีไหว้ครู บุญบั้งไฟอบต.คำผง โครงการอบรมกฎหมายให้กับนักเรียน   ไหว้ครู
พิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด วันสถาปนาลูกเสือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ค่ายคุณธรรม อบรมinfographic
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ ค่ายคุณธรรม วันภาษาไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน วันภาษาไทยแห่งชาติ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ค่ายพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย วันภาษาไทย ต้นแบบโรงเรียนเรียนรวม นิเทศก์ภายในสหวิทยาเขต วันสถาปนาลูกเสือ
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ ค่ายพัฒนาสติปัญญา วันวิทยาศาสตร์ Bike for Mom วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ
วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ มหกรรมวิชาการ ประชุมผู้ปกครอง ปกป้องสถาบันเทิดไท้องค์ราชัน งานสวนพฤกษศาสตร์ ประเมินนวัตกรรมประชาธิปไตย
ประชุมผู้ปกครอง 1/2555 ประเมินแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง กีฬาภายในประจำปี ๒๕๕๗ NKW League 2015 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประเมินนักเรียนพระราชทาน ประชุมผู้ปกครอง 1/2557 นิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด วันวชิราวุธ กีฬาภายใน ๒๕๕๘ วันแม่แห่งชาติ
christmas day ๕ ธันวา มหาราชา Christmas กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประเมินโรงเรียนสีเขียว
SIFF 8th ประเมินภายใน เข้าค่ายพักแรม ประชุมผู้ปกครอง ย้ายรับตำแหน่งผอ.ศักดิ์อนันต์
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี Christmas งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ วันวชิราวุธ ครูเพิ่มศิริย้าย
ม.ต้น ทัศนศึกษา เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี วันรักวันลา ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ติวมข.
วันรัก วันลา วันรักวันลา ครูวีระชาติย้าย รองมานะย้ายรับตำแหน่ง พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ทัศนศึกษา ม.ปลาย ปัจฉิมนิเทศ ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๕ ธันวามหาราช ประชุมผู้ปกครอง 2/2559 & แปรอักษร
ฟุตบอลอบจ.คัพ 56 ฟุตบอลอบจ.คัพ 57 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา Bike for Dad รวมพลังแห่งความภักดี
ปัจฉิมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรียน ประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสีเขียว รองกาญจนา ครูปาลิตา ย้าย
    นำเสนอผลการปฎิบัติงาน ประเมินครูSTEM วันวชิราวุธ
    ปัจฉิมนิเทศ christmas พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
      สัปดาห์วันครู นิเทศภายใน
      อบรมกีฬาฟุตบอล กีฬาสีภายใน
      เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และกิจกรรมวันคริสต์มาส
    ค่ายคณิตพิชิต O net Science Math camp
      วันรักวันลา ฝึกภาคสนาม นศท.
      ประกันคุณภาพภายใน สืบสานวัฒนธรรม ดำรงค์ศิลป์
      ปัจฉิมนิเทศ ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ
        เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
        ประเมินโรงเรียนสีเขียว
        วันรักวันลา
        ปัจฉิมนิเทศ
        ประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
ค่ายพุทธบุตร พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ ปรับปรุงสนาม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
รับน้องใหม่ พิธีลงเสาเอกโดมเอนกประสงค์ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประจำตำบล ประเมินผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ปฐมนิเทศนักเรียนขั้นม.1และม.4
นมัสการต้อนรับพระพรหมมุนี พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ด้วยศักดิ์ศรีลูกฟ้า-เหลือง นิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ ประชุมผู้ปกครอง
ม..ต้นทัศนศึกษา วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ วันวิสาขบูชา มอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563 พรีเซนเตอร์กระเป๋า
ไหว้ครู ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ ซ้อมขบวนรำบุญบั้งไฟ ปฐมนิเทศ วันต่อต้านยาเสพติด
โครงการรณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
กีฬาสีภายใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินีนาถ ติดตามความพร้อมเปิดสถานศึกษา สถานการณ์โควิด19 พิธีไหว้ครู
วันเข้าพรรษา ประชุมผู้ปกครอง 1/2561 ประเพณีบุญบั้งไฟอ.โนนนารายณ์ ประจำปี2562 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันภาษาไทย เกษียณผอ.ทันใจ ค่ายNKW Youth Camp ครั้งที่2 วันไหว้ครู Blended Learning
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้อนรับผอ.ศักดิ์อนันต์ ค่ายอัจริยะภาพนักเรียน ห้องเรียน STM วันภาษาไทยแห่งชาติ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการรักษ์ต้นไม้ วันวชิราวุธ ประเมินโรงเรียน โครงการเยาวชนทำได้ ประชุมผู้ปกครอง ค่ายนวัตกรรมไฟฟ้า
วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก พิธีไหว้ครู พิธีถวายพระพรชัยมงคล โครงการเยาวชนหัวใจใสสะอาด ต้านภัยทุจริต คอรัปชั่น
วันวิทยาศาตร์ christmas ประชุมผู้ปกครอง 1/2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ชุดลส พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กีฬาสีภายใน ฝึกภาคสนาม2561 นิเทศการดำเนินงานของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดสากล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ วันครู ๒๕๖๒ พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันแม่แห่งชาติ2563 โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพลิงพระศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนภูมิภาค อำเภอโนนนารายณ์

โครงการขับขี่ปลอดภัย MOU โรงเรียนสีขาว โครงการขับขี่ปลอดภัย มุฑิตาจิตครูพิภาพ แก้วยศ
วันคริสต์มาส ประกวดมารยาทไทย ประเมินโรงเรียนสีขาว วันวิทยาศาสตร์ ฉีดวัคซีนให้นักเรียน
ค่ายสานฝัน ประชุมผู้ปกครอง 2/2561 โครงการตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ประเมินพนักงานราชการ รับการนิเทศSAR
ฝึกภาคสนามนศท. โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ บวชเนกขัมมะ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทัศนศึกษาม.6 ประชุมผู้ปกครอง 2/2564
เข้าค่ายลูกเสือ มอบหมวกกันน๊อค วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว OBEC ScQA ฝึกวิชาทหารภาคที่ตั้งปกติ
วันรักวันลา ค่ายเยาวชน NKW Youth Camp ครั้งที่1 "รักอย่างไรให้ถูกวิธี ตามวิถีเด็กโนนนารายณ์" กีฬาสีภายใน กีฬาสีภายใน เกี่ยวข้าว
open house 2018 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 1โรงเรียน1ตำรวจ รองผู้อำนวยการพบนักเรียน วันวชิราวุธ
กีฬา"ครูมัธยมสุรินทร์" เลี้ยงส่งนักศึกษาและเลี้ยงรับบุคลากร วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ โครงการอบรมครู บุคลากร นักเรียนดีวิถีพุทธ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย 2564
ปัจฉิมนิเทศ open house 2019 นิเทศติดตามการดำเนินงาน พิธีถวายราชสดุดี กีฬาสีภายในต้านยาเสพคิด
  แสดงความยินดี ผอ.ภูธร พวงสี วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย ลส.นน.ประกอบอาหาร
  วันรักวันลา

วันวิทยาศาสตร์

วันคริสต์มาส รด.โดดหอ ยิงปืนด้วยกระสุนจริง
  ร้องเล่นเต้นกระจายนารายณ์บันเทิงศิลป์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อบรมscratch รำวงย้อนยุค
  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าเมตตาสามัคคี English Camp โครงการดาราศาสตร์ คริสต์มาส
  “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี2562 ทัศนศึกษาม.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี ว.21 ฟุตบอลมีดีคัพ
  ปัจฉิมนิเทศ ประเมินโรงเรียนสร้างสุขภาวะ นิเทศติดตาม โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ รับมอบทุนการศึกษา มีดีคัพ
  ประเมินคุณภาพภายใน ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน LESA:ทิศทางการวางตัวปราสาท@ปราสาทพนมรุ้ง ติดตาม Blended Learning
  อบรมลูกเสืออาสากกต. ประเมินครูผู้ช่วย ถ่ายแบบเสื้อวิ่งNKW Run Sunrise ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
 

ประเมินครูผู้ช่วย

ประเมินพนักงานราชการ ลูกจ้าง ประเมินชำนาญการครูตุ้ย เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
  ประเมินพนักงานราชการและครูพิเศษ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วันคริสต์มาส 2021 ฟังพระธรรมเทศนา วันมาฆบูชา
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ฝึกนศท ภาคปกติ ปีใหม่โรงเรียน 2564 ปัจฉิมนิเทศ
    โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ว๒๑ ทำบุญปีใหม่ สนามนารายณ์คิงพาวเวอร์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
    โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ IS อบรมการถ่ายภาพและLightroom  
    ประชุมผู้ปกครอง School Brain Bank  
    วันวชิราวุธ แบบรับสมัครนักเรียน  
    ประกันคุณภาพภายใน ภาพหมู่ทำอนุสรณ์  
    วันพ่อแห่งชาติ รับมอบอุปกรณ์กีฬา  
    การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 สพม.33เกมส์ ลส.นน.ประกอบอาหาร  
    KKU Smart Learning ภาพวาดส่งประกวด  
    Partial Solar Eclipse ผอ.ชัชวาล  
    Happy new year 2563 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  
    Christmas สอบธรรมสนามหลวง  
    โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย สร้างฝันเด็กไทยให้เป็นจริง ประชุมแก้ 0 รมส  
    ทัศนศึกษา ม.3 ทัศนศึกษาม.3  
    ประเมินโรงเรียนสุขภาวะครั้งที่2 NKW IS 2020  
    กีฬาวันครูอ.โนนนารายณ์ 2563 เลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน  
    พิธีบูชาบูรพาจารย์เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2563 อ.โนนนารายณ์ ปัจฉิมนิเทศ  
    โครงการจิตอาสา เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ Run Sunrise  
    ภาคสนาม2562 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
    วันมาฆบูชา ครูเอกย้าย  
    เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ว21ครูวชิราภรณ์  
    วันรักวันลา ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง พนักงานราชการ  
    ร้องเล่นเต้นกระจายนารายณ์บันเทิงศิลป์ ประกันคุณภาพภายใน  
    open house วันครูโนนนารายณ์  
    ปัจฉิมนิเทศ ว.21  
    ประเมินครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้าง    
    ประกันคุณภาพภายใน    
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน สายบริหาร ประจำปี2562    
         
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2567
   
ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ ค่ายคุณธรรม    
ประชุมผู้ปกครอง ซ้อมรำบุญบั้งไฟ ยินดีต้อนรับครูวรดา    
ซ้อมบุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟประเพณี ไหว้เจ้าแม่โนนนารายณ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    
บุญบั้งไฟอำเภอโนนนารายณ์ ประชุมผู้ปกครอง วันงดสูบบุหรี่โลก    
ประเมินOBECQA มูลนิธิกาญจนบารมี แปรงฟัน    
พิธีไหว้ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พิธีไหว้ครู    
ผอ.ศักดิ์อนันต์ลานักเรียน ไหว้ครูและทำบุญวันสถาปนา ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม    
เลี้ยงส่งผอ.ศักดิ์อนันต์ ค่ายคุณธรรม      
นิเทศการสอน PLC ค่ายนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต      
ส่งผอ.ศักดิ์อนันต์ รับน้องใหม่      
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันต่อต้านยาเสพติดโลก      
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ติดตามโครงการY-Strong      
โครงการป้องกันยาเสพติดและจราจร วันสถาปนาลูกเสือ      
โรงเรียนปลอดภัย&โรงเรียนสวยน่าอยู่ อบรมการปฐมพยาบาล      
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตรวจวัดสายตา      
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าคลุมองค์พระ      
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      
วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
กีฬาภายในต้านยาเสพติด วันภาษาไทยแห่งชาติ      
พิธีแห่อัญเชิญโปรดประทานขอขนานนามเจดีย์ศรีโนนนารายณ์ วันแม่แห่งชาติ      
โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝึกวิชาทหารภาคปกติ      
PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กีฬาสีภายใน      
PA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี & คณิตศาสตร์ ค่ายวิชาการเพิ่มพูนทักษะและเสริมประสบการณ์ M2S      
PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย & สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม PAรองบรรดิษฐ์      
PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ศิลปะ & สุขศึกษาและพลศึกษา ลีลาศ2566      
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู รองบรรดิษฐ์ลานักเรียน      
วันเยาวชนและวันสันติภาพสากล ประชุมคณะดำเนินงานวัดป่าเมตตาสามัคคี      
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ สพม.สุรินทร์ เลี้ยงส่งผอ.บรรดิษฐ์      
ประเมินวิทยฐานะ ส่งผอ.บรรดิษฐ์      
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี๒๕๖๓และปี๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2566      
ลีลาศ มอบรางวัลนักกีฬา      
ต้อนรับ ผอ.อิทธิพัทธ์ พุฒตาล วันวชริาวุธ      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ และดาราศาสตร์ ของเครือข่ายวิชาการครู สควค. 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่อัญเชิญฉลองสมโภชน์เจดีย์ "เจดีย์ศรีโนนนารายณ์"      
ครูวรรณิกาย้าย ......... ครูวรรณิกาลานักเรียน ต้อนรับรองสุจินต์      
อบจ.สุรินทร์มอบคอมพิวเตอร์ Christmas day 2024      
อบรมGoogle Sites มอบรางวัลChristmas      
ประชุมผู้ปกครอง2/2565 วันครูอำเภอโนนนารายณ์      
รำวงย้อนยุค แสดงความยินดีกับครูแป้ง      
วันวชิราวุธ ฝึกภาคสนาม      
ทัศนศึกษา ฝึกภาคสนาม ญ ปี๓      
อบรม PA เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม      
ลงนามบันทึกข้อตกลง PA วันมาฆบูชา      
Merry Christmas and Happy new year วันรักวันลา      
แนะแนวการศึกษา ปัจฉิมนิเทศ      
วันครูอำเภอโนนนารายณ์ ประกันคุณภาพภายใน      
ศึกษาดูงานร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงเรียนนาดีวิทยา      
โนนนารายณ์มีดีคัพ 2023        
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม        
ฝึกภาคสนาม        
วันรักวันลาและปัจฉิมนิเทศ        
กีฬาครู สพม.สุรินทร์        
ประกันคุณภาพภายใน