วิสัยทัศน์
 

" ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้
โดยครูมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
ชุมชนร่วมใจพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"