ข้อมูลบุคลากร

 

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิทางการศึกษา

โทรศัพท์

ทันใจ

ชูทรงเดช

ผู้อำนวยการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

081-9553261

ประเสริฐ  

สันทอง

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

081-2668476

กาญจนา 

พรหมบุตร

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

088-5908850

มยุรีย์ 

วงษาสาย

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

วีระชาติ 

 ผิวอ่อน

ครู

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

 

พชธกร 

นันทพันธ์

ครู

ค.บ.

สังคมศึกษา

 

วิจิตร 

 โพธิ์ทอง

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

สมใจ 

 จิตสิริไพบูลย์

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

จิรารัตน์  

เชื่อมกระโทก

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

เพิ่มศิริ  

งามยิ่ง

ครู

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

 

มานะ

 เงางาม

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

เจษฎาภรณ์ 

 มะลิหอม

ครู

ค.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ถนอม  

จิตชื่น

ครู

ค.บ.

บริหารการศึกษา

 

ชัชวาล 

 มั่นคง

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

สุภาพ 

พลภักดี

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

ณัฐพล 

 แสงทวี

ครู

วท.ม.

วิทยาศาสตร์ศึกษา

 

สัณห์ฤทัย 

 โลนุช

ครู

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

คำจันทร์  

มณทาหอม

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

ชัชวาลย์  

มณีวัตร์

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

 

ปาลิตา  

พันบุดดี

ครู

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

 

สุนันสวัสดิ์ 

 ไพเราะ

ครู

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

 

 

พิภาพ  

แก้วยศ

ครู

ค.บ.

บริหารการศึกษา

 

ชาญชัย  

ผสมวงศ์

ครู

ค.บ.

ฟิสิกส์

 

ทัศนา

 สีบาน

ครู

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

 

วชิราภรณ์  

มั่นคง

ครู

ศศ.บ.

ภาษาไทย

 

สุทัศนี  

ใจกล้า

ครู

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

 

ณาตยา 

 ผสมวงศ์

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

 

เลอสรร

พามขุนทด

ครู

ศษ.บ.

พลศึกษา

 

สิทธิชัย

ประคองใจ

ครู

ค.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

ธานินทร์

เหลาเลิศ

พนักงานราชการ

ศศ.บ.

การพัฒนาชุมชน

 

 

มานพ

คงนุรัตน์

พนักงานราชการ

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

 

 

กันตินันท์

สำนักนิตย์

ครูพิเศษ

บธ.บ

ระบบสารสนเทศ

 

 

มยุรีย์ 

คุณเถื่อน

ครูพิเศษ

ค.บ.

สังคมศึกษา

 

 

พิชามณชุ์

ใยวัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

35

ชญพร

นธีนาม

ครูพิเศษ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

 

36

เสาวลักษณ์

คุณเถื่อน

พื่เลี้ยงเด็กพิการ

บธ.บ

ระบบสารสนเทศ

 

37

สมศรี

จิตชื่น

นักการ

 

 

090-3614196

38

อุดม

ชิลพัก

นักการ

 

 

093-4217088