ประวัติโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
 

สถานที่ตั้ง :   หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
เนื้อที่ : 33 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
ที่อยู่  :   หมู่ที่ 12  ตำบลคำผง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :  088-5908851
อัตลักษณ์ : วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
ปรัชญา : ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก
E-mail  :  [email protected]    website : http://www.nkw.ac.th
ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 จากกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเสียบ คำภานุชเป็นครูใหญ่ ในชื่อโรงเรียนคำผงวิทยา (ชื่อเดิม) โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โดยการนำของ พระมหาทองคำ จิตธัมโม และพระอุปปัชฌาย์แสงแก้ว กิตติยาโน
........ในปี 2528 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท2 รุ่น 3 (มพช.2 รุ่นที่ 3) ซึ่งได้รับงบประมาณ 11 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน ระบบสาธารณูปโภค
วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
.......ในปี 2530 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.)
.......ปี 2530 นายเสียบ คำภานุช ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราษฎร์นิยมอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี นายปนาวัฒน์ สกุลลักษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาราชการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
.......ปี 2531 นายฐิติวัฒน์ พิลึก อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนแรดวิทยาย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อปี 2536 และได้รับคำสั่ง
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ในปี 2538
.......ในปี 2538 นายมานิตย์ คนึงเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
.......ปี 2540ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อตั้งอำเภอโนนนารายณ์ ซึ่งโรงเรียนมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโนนนารายณ์
.......ปี 2543 นายมานิตย์ คนึงเพียร ผู้อำนวยการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เบิดพิทยาสรรค์ นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดผไทประชาสรรค์ย้ายมารับตำแหน่งแทน
.......ปี 2544 นายแสน แหวงวงศ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
.......ปี 2545 นายฐิติวัฒน์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน และได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีในเวลาไม่นาน
.......ปี 2545 นายดำรงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
.......ปี 2546 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
......ปี 2552 นายธนชัย สุทธิยานุช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
........ปี2554 ถึงปัจจุบัน นายทันใจ ชูทรงเดชดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ