ทำเนียบผู้บริหาร
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ปี
1
นายเลียบ คำภานุ
อาจารย์ใหญ่ 2520-2530
2
นายปนาวัฒน์ สกุลลักษณ์
รักษาการณ์อาจารย์ใหญ่ 2531-2532
3
นายฐิตวัฒน์ พิลึก ผู้อำนวยการ 2532-2539
4
นายมานิตย์ คนึงเพียร ผู้อำนวยการ 2539-2543
5
นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการ 2543-2544
6
นายฐิตวัฒน์ พิลึก ผู้อำนวยการ 2544 -2545
7
นายดำรงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการ 2545-2545
8
นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการ 2546-2552
9
นายธนชัย สุทธิยานุช ผู้อำนวยการ 2552-2554
10
นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการ 2554-2561
11
ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการ 2561 - 2566
12
นายอิทธิพัทธ์ พุฒตาล ผู้อำนวยการ 2566 - ปัจจุบัน