ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2549

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนเชียงกลมวิทยาสู่ต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปก บทคัดย่อ Abtract บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ใช้กิจกรรมการสอนการทดลองแบบแก้ปัญหากับแบบปกติกรณีศึกษาปัญหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา จังหวัดสุรินทร์
โดยการฝึกอบรมและการนิเทศการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยนายประวิทย์ จิตชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย สรรค์อักษรเป็นกลอนกานท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยครูถนอม จิตชื่น โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน รายวิชาพระพุทธศาสนา รหัสวิชาส43201 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2550 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนายวิจิตร โพธิ์ทอง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยโดย นางอัมพร โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านคำผง

การประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2550 โดยนายพล สีดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ