โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 สมุดเยี่ยม   E-Learning   Media Center   เว็บบอร์ด   Mail ข้อมูลการเข้าห้องเรียน  /// ติดต่อเรา เพิ่มเพื่อน .......

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ในอดีต
ข่าวการศึกษา
ข่าวสอบบรรจุ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารวิชาการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลงานการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร " การสร้างสื่อInfographicเพื่อการเรียนการสอน "

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ผลงาน
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD โดยครูเกษร ศรีจำปา

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมนำชีวิตชาวพุทธ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยครูทัศนา สีบาน

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง22202 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยครูสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยโปรแกรมMicrosoft Publisher 2010 วิชาโปรแกรมประยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน โดยครูสิทธิชัย ประคองใจ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยรองผู้อำนวยการ ภูธร พวงสี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อื่นๆ

 

สื่อการสอนการสื่อสารข้อมูลม.5

เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.6

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ NodeMCU

ดาวน์โหลดวีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี


รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการสอบเพื่อชิงทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

 

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
< admin@nkw.ac.th > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome