โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 สมุดเยี่ยม   E-Learning   Media Center  ติดต่อเรา  Mail ข้อมูลการเข้าห้องเรียน  /// ITA

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนาม กองลูกเสือเนครนารี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี๒๕๖๔

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
Blended Learing เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์โควิด 19
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ข่าวการศึกษา
ข่าวสอบบรรจุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
< [email protected] > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome